h2o怎么读 怎么读

h2o怎么读

化学式H2O怎么读 化学式H2O,读作水,或者是一个水分子。水(化学式:H₂O)是由氢、氧两种元素组成的无机物,无毒。在常温常压下为无色无味的透明液体,被称为人类生命的源泉。水,包括天然水(河流、湖泊、大气水、海水、地下水等){含杂质},蒸...
阅读全文